1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Krok 4. Jak mogę wprowadzić nowy kredyt oraz dokonać zmian w istniejącym kredycie?

Krok 4. Jak mogę wprowadzić nowy kredyt oraz dokonać zmian w istniejącym kredycie?

Podzakładka Kredyt przeznaczona jest do dodawania kredytów, poręczeń i umów (zobowiązań wymagalnych czy umów zaliczanych do długu) oraz zarządzania tymi zobowiązaniami. Co więcej zawiera również informacje odnośnie odsetek i długu w kolejnych latach.

Nowy kredyt, umowa, poręczenie

By dodać nowe zobowiązanie, należy kliknąć opcję Dodaj i z rozwijanej listy wybrać pożądane zobowiązanie np. kredyt. W wyświetlonym polu należy uzupełnić informacje o kredycie. W przypadku, gdy kredyt posiada inną podstawę oprocentowania, należy z rozwijanego menu wybrać opcję Własna i uzupełnić oprocentowanie w polu Marża. Jest również możliwość wprowadzenia wyłączeń, natomiast w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty wcześniej niż rok budżetowy należy skorzystać z opcji Kredyt historyczny.

Prognoza spłaty zobowiązania

Uzupełnione okno nowego zobowiązania należy zatwierdzić przyciskiem OK. Aby zaprognozować spłatę zobowiązania należy dwukrotnie kliknąć w wybrany kredyt, poręczenie lub umowę. Okno Harmonogramu spłaty trzeba uzupełnić o transze, rozpisać odpowiednio raty kapitałowe i umorzenia zaplanowanego kredytu.

Kolumna Płatność przedstawia sumę rat kredytu wraz z odsetkami. Szczególnie pomocna, przy prognozowaniu kredytu, może okazać się kolumna Zapas na płatność. Dostarcza ona informacji, ile dodatkowych rat wraz z odsetkami, można wprowadzić z zachowaniem relacji z art. 243 [poz. 9.7 oraz 9.7.1]. Dodatkowo tabela zawiera kolumnę maksymalna płatność. Istotne jest, aby stan końcowy wprowadzonego zobowiązania wyniósł 0.

Automatycznie przelicz odsetki

Przycisk Przelicz odsetki służy do automatycznego ich przeliczenia na podstawie wcześniej wybranego oprocentowania. W polu przedstawionym poniżej trzeba dokonać wyboru roku, od którego odsetki zostaną przeliczone oraz sposobu ich przeliczenia (na początek okresu lub wartość uśredniona). W przypadku, gdy zobowiązanie ulegnie zmianie (np. wydłuży się ostatni rok spłaty lub zmieni się WIBOR), za pomocą Edycji zobowiązania można zaktualizować jego dane, a następnie ponownie przeliczyć odsetki.

Tabela o spełnieniu relacji z art. 243

Moduł kredytowy posiada również tabele dotyczącą zachowania relacji z art. 243 [poz. 9.7 oraz 9.7.1]. Dodatkowo zawiera informację o rzeczywistej, planowanej obsłudze zadłużenia, obsłudze długu po wyłączeniach, jak i maksymalnej, możliwej obsłudze zadłużenia.

Zaktualizowano Grudzień 2, 2019

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły