1. Home
 2. Szczegółowa prognoza dochodów i wydatków
 3. Przykład: sposób A „składniki + wiersz uzupełniający”

Przykład: sposób A „składniki + wiersz uzupełniający”

Pierwszym sposobem uszczegółowienia wybranej pozycji dochodów czy wydatków bieżących jest podział na składniki i wiersz dopełniający. Łączna suma wszystkich składników musi być równa wartości pozycji nadrzędnej, więc ostatni wiesz tj. „pozostałe…” jest składnikiem oraz dopełnia podział.

Użytkownik decyduje, że chciałby uszczegółowić pozycję 1.1.5 (Pozostałe dochody bieżące) na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i pozostałe podatki. Poniższa tabela prezentuje sposób uszczegółowienia, który ma być zastosowany.

Pozostałe dochody bieżące100złSUMA
Z podatku od nieruchomości50złSkładnik
Z podatku rolnego25złSkładnik
Z podatku leśnego20złSkładnik
Z pozostałych podatków5złSkładnik oraz wiersz dopełniający

Pierwszą pozycją uszczegółowienia jest podatek od nieruchomości, który jest dodany odgórnie zgodnie z wymogami MF, dlatego nie trzeba go wprowadzać.

Kolejny na liście do dodania jest podatek rolny, więc będąc w panelu szczegółowej prognozy (szerzej jak to zrobić tutaj) należy dodać wiersz uzupełniając następujące pozycje:

 • Wiersz nadrzędny – pozycja 1.1.5 (ponieważ podatek rolny jest jej składnikiem),
 • Wiersz poprzedzający – pozycja 1.1.5.1 (podatek od nieruchomości),
 • Symbolem jest numer dodawanej pozycji – 1.1.5.2 (program ustawia domyślnie),
 • Opis to nazwa podatku: „z podatku rolnego”,
 • Zaznaczamy pole „Przeliczaj wskaźnikami” i pole „Jest składnikiem”,
 • Lecz pole „Dopełnia podział” zostawiamy puste,
 • Przypisujemy odpowiedni symbol nadany wcześniej w „Słowniku symboli paragrafów” (więcej tutaj).

Podobnie przebiega proces dodawania podatku leśnego:

 • Wierszem nadrzędny – pozycja 1.1.5 (ponieważ podatek leśny jest jej składnikiem),
 • Wiersza poprzedzający – pozycja 1.1.5.1 (podatek od nieruchomości),
 • Symbolem jest numer naszej pozycji – 1.1.5.3,
 • Opis – „z podatku leśnego”,
 • Zaznaczamy pole „Przeliczaj wskaźnikami” i pole „Jest składnikiem”,
 • Lecz pole „Dopełnia podział” zostawiamy puste,
 • Przypisujemy odpowiedni symbol nadany wcześniej w „Słowniku symboli paragrafów”.

Ostatnim elementem jest dopełnienie do wartości z pozycji 1.1.5. Dodajemy pozycję „pozostałe podatki” w następujący sposób:

 • Wiersz nadrzędny – pozycja 1.1.5 (ponieważ pozostałe podatki są jej składnikiem),
 • Wiersz poprzedzający – pozycja 1.1.5.1 (podatek od nieruchomości),
 • Symbolem jest numer naszej pozycji – 1.1.5.4,
 • Opis – „z pozostałych podatków”,
 • Zaznaczamy wszystkie pola tj.: „Przeliczaj wskaźnikami”, „Jest składnikiem” oraz „Dopełnia podział”,
 • Przypisujemy odpowiedni symbol nadany wcześniej w „Słowniku symboli paragrafów”.

Wnioski i wynik końcowy z procesu szczegółowej prognozy sposobem A:

 • występują składniki i jedno dopełnienie,
 • wszystkie wartości przeliczane są wskaźnikami,
 • pozycje szczegółowe zawsze sumują się do pozycji nadrzędnej, ponieważ występuje dopełnienie.
Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły