1. Home
  2. Zmiana WPF
  3. Wprowadzanie nowego zobowiązania lub modyfikacja istniejącego

Wprowadzanie nowego zobowiązania lub modyfikacja istniejącego

Moduł Kredyty przeznaczony jest do dodawania kredytów, pożyczek, obligacji, poręczeń i umów oraz zarządzania tymi zobowiązaniami. Zawiera również informacje dotyczące odsetek i kwoty zadłużenia w kolejnych latach prognozy.

Dodawanie nowego kredytu, umowy lub poręczenia

By dodać nowe zobowiązanie, należy kliknąć opcję Dodaj i z rozwijanej listy wybrać pożądane zobowiązanie np. Kredyt.

W wyświetlonym polu należy uzupełnić informacje o kredycie: wprowadzić nazwę, uzupełnić rok zaciągnięcia i ostatni rok spłaty, wyznaczyć podstawę oprocentowania oraz marżę. W celu uszczegółowienia informacji warto określić częstotliwość spłaty kredytu w polu Spłaty regularne.

Jeżeli kredyt posiada inną podstawę oprocentowania, należy z rozwijanej listy wybrać opcję Własna. W przypadku, gdy pewne jest wyłączenie części rat oraz odsetek z kwoty długu warto zaznaczyć pole Wyłączenia, co spowoduje dodanie dodatkowych kolumn w harmonogramie spłat.

Jeżeli kredyt został zaciągnięty wcześniej niż w rok budżetowym należy skorzystać z opcji Kredyt historyczny.

Uzupełnione okno nowego zobowiązania należy zatwierdzić przyciskiem OK. Filmik poniżej przedstawia dokładną instrukcję jak krok po kroku dodać nowe zobowiązanie w module kredytowym Programu WPF Asystent.

Planowanie spłaty nowego zobowiązania

Aby zaprognozować spłatę zobowiązania należy dwukrotnie kliknąć w wybrany kredyt, poręczenie lub umowę. Harmonogram spłat to obszar, w którym należy wprowadzić wysokość transzy (przychodu), rozpisać odpowiednio raty kapitałowe i przeliczyć automatycznie kwotę odsetek, wprowadzić wysokość prowizji czy uzupełnić wartości dotyczące umorzeń.

Kolumna Płatność przedstawia sumę rat kredytu wraz z odsetkami. Szczególnie pomocna, przy prognozowaniu kredytu, może okazać się kolumna Zapas na płatność. Dostarcza ona informacji, ile dodatkowych rat wraz z odsetkami, można wprowadzić z zachowaniem relacji z art. 243 [poz. 8.4 oraz 8.4.1]. Dodatkowo tabela zawiera kolumnę Maksymalna płatność. Istotne jest, aby stan końcowy wprowadzonego zobowiązania wyniósł 0.

Automatyczne przeliczanie odsetek

Przycisk Przelicz odsetki służy do automatycznego ich przeliczenia na podstawie wcześniej wybranego oprocentowania. W polu przedstawionym poniżej należy dokonać wyboru okresu, od którego odsetki zostaną przeliczone oraz sposobu ich przeliczenia na początek okresu (stan początkowy + transza) lub wartość uśredniona (stan początkowy + transza + stan końcowy)/2.

Gdy zobowiązanie ulegnie zmianie (np. wydłuży się ostatni rok spłaty lub zmieni się WIBOR), za pomocą Edycji zobowiązania można zaktualizować jego dane, a następnie ponownie przeliczyć odsetki.

Informacja o spełnieniu relacji z art. 243 UoFP

Moduł kredytowy posiada również tabele dotyczącą zachowania relacji z art. 243 [poz. 8.4 oraz 8.4.1]. Dodatkowo zawiera informacje o rzeczywistej, planowanej obsłudze zadłużenia, obsłudze długu po wyłączeniach, jak i maksymalnej, możliwej obsłudze zadłużenia.

Zaktualizowano 14 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły