1. Home
  2. Zarządzanie zobowiązaniami
  3. Wprowadzanie nowej umowy zadłużeniowej (Zobowiązanie wymagalne, Umowa zaliczona do długu, Wymagalne poręczenia i gwarancje)

Wprowadzanie nowej umowy zadłużeniowej (Zobowiązanie wymagalne, Umowa zaliczona do długu, Wymagalne poręczenia i gwarancje)

Opcja ta służy do dodawania nowych umów zadłużeniowych: zobowiązań wymagalnych, umów zaliczonych do długu czy wymagalnych poręczeń i gwarancji. Aby dodać nową umowę zadłużeniową, należy otworzyć zakładkę „Kredyty”, kliknąć „Dodaj” i z rozwijanej listy wybrać pożądaną opcję, tj. „Umowa”.

Po wyborze opcji „Umowa” wyświetlone zostanie okno dodawania nowej umowy. W tym momencie należy przypisać jej właściwe parametry tj. nazwę, okres spłaty, marże oraz typ umowy zadłużeniowej z jaką mamy styczność (szerzej opisane poniżej).

Jeśli okres spłaty umowy jest dłuższy niż horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej, w pierwszej kolejności należy go wydłużyć (szerzej opisano tutaj), a następnie przejść do modułu kredytowego i dodać umowę.

Po kliknięciu „OK” utworzy się tabela dotycząca nowej umowy, zgodnie z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika. W tabeli należy uzupełnić wartości dotyczące nowego zobowiązania.

Zobowiązanie wymagalne

Do zobowiązań wymagalnych zaliczamy te zobowiązania, które nie zostały wypełnione w roku, którego dotyczyły i przeszły na rok kolejny z przymiotem wymagalności.

Umowa zaliczona do długu

Jako umowę zaliczaną do długu klasyfikujemy wszelkiego rodzaju zobowiązania płatne w ratach i zaliczane do tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1 pkt 2 UoFP. Umowy te muszą być inne niż kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery wartościowe.
Np. Zakupu samochodu, który będzie spłacany w okresie wykraczającym poza rok budżetowy.

Wymagalne poręczenia i gwarancje

Do tej kategorii zaliczamy takie poręczenia i gwarancje, które należy wypełnić, tj. takie, które nie zostało umorzone.

Plan spłat umowy zadłużeniowej

W pierwszej kolejności kolumnę „Transza” należy wypełnić kwotą umowy, następnie kolumnę „Rata kapitałowa” uzupełnić zgodnie z harmonogramem jej spłaty. Finalnym krokiem będzie zatwierdzenie wszystkich dokonanych zmian. Należy wybrać opcję „Zatwierdź zmiany” i w ten sposób zakończyć edycję zobowiązania.

Po zatwierdzeniu, parametry umowy można w dowolnym momencie edytować. W tym celu należy wejść w zakładkę Kredyty, wybrać utworzoną wcześniej umowę i opcję „Edytuj zobowiązanie”.

Pozwala nam to na skrócenie/wydłużenie okresu spłaty czy zmianę wysokości marży.

Zaktualizowano 2 września 2021

Czy ten wpis był pomocny?

Powiązane artykuły